Quyết định của Bộ Giáo dục về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh